Tuuankon app

Mwenangken app ne tili rralkon nge a. Krine app ne Tuuankon ge a, ōm keya fō rrwene eb yi a...

- fō horruton tili rralkon.

- fō rongne tili rralkon.

- fō lhe nonon tili rralkon ge saaroan nan nyer mo ho en.

- fō wuhure tili rralkon krine tuufyaaran nan ge mo ho krinen.

Fō ktu app ge a!

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.